مجتمع فنی تهران منتخب جایزه ملی تعالی آموزش (+تصویر)

به گزارش روابط عمومی مجتمع فنی تهران پس از انجام مراحل ارزیابی بر اساس مدل جایزه ملی تعالی آموزش در دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، مجتمع فنی تهران به عنوان تنها موسسه آموزش دهنده از طرف شورای علمی داوری نامزد دریافت این جایزه ملی شد.

شایان ذکر است جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه به برترین های حوزه آموزش در سازمان های ایرانی با توجه به مهارت ها و دستاوردهای سازمانی براساس شاخص های علمی و مدل تعالی پس از ماه ها بررسی در شورای عالی داوری در دبیرخانه کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مورد ارزیابی قرار گرفته و این جایزه همزمان با برگزاری کفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به مراکز برتر اهدا میگردد.