سخنرانی دکتر سعادت درجمع اساتید، کارآفرینان و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و پارک علم و فناوری (+تصویر)

رویداد به روش های کارآفرینی

این عنوان همایش کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، که روز نوزدهم آذر ماه با حضور مدیران، اساتید هیئت علمی، کارآفرینان و دانشجویان این دانشگاه با حضور دکتر سعادت مدیرعامل مجتمع فنی تهران برگزار گردید، بود.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فنی تهران، این رویداد جذاب از سلسله نشست های کارآفرینان برتر کشور با موضوع رویداد به روش های کارآفرینی بود که به همت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

دکتر سعادت بعنوان کارآفرین برتر و مولف کتاب هنر اوج گیری با ارائه الگوهای کارآفرینی و انتقال تجربیات و توصیه به اهمیت ارزشها و توسعه توانمندی های فردی و تمرکز بر اصل ارزشها، اهداف و ریسک را از اهم ویژگی موفقیت عنوان نمودند.

در پایان این نشست با حضور رییس پارک علم و فناوری جناب آقای دکتر ابراهیمی و رییس پژوهشکده دکتر حسن زاده از جناب آقای دکتر سعادت نیز تقدیر بعمل آمد.