برگ زرین دیگری در افتخارات مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران برای بار دوم بعنوان ممتاز ترین مرکز سازمان فنی و حرفه ای معرفی گردید. در مراسمی که روز سه شنبه 2 مرداد بمناسبت هفته ملی مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای برگزار گردید برای دومین سال پیاپی از مجتمع فنی تهران بعنوان تنها مرکز ممتاز این سازمان توسط مدیر کل فنی و حرفه ای استان تهران جناب آقای دکتر گرزین با حضور دکتر سعید سعادت مدیر عامل مجتمع فنی تهران تقدیر گردید.