فلسفه آموزشی دپارتمان زبان مجتمع فنی تهران

آغاز هر کاری معمولاً دشوار به نظر می رسد. آغاز فراگیری یک زبان خارجه نیز نه تنها سخت بلکه حساس است. یک شروع بد می تواند باعث اضطراب، ترس بدون دلیل و یا ... بشود.

رویکرد فلسفی دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران مکتب ساختگرایی ذهنی است. در این مکتب ذهن فراگیر بسیار پویا، خلاق و تحلیلگر است؛ به عبارت دیگر فراگیر پس از دریافت مفاهیم بین نکات ارتباط معنی دار ایجاد کرده و سپس با آمیختن آن ها با آموخته های پیشین مطالب جدید را در ذهن خود ملکه می سازد.

در روش های سنتی و زبان محور، فراگیری نکات دستوری در اولویت قرار دارد. تجربیات مکرر نشانگر این است که حاصل فراگیری قواعد انتزاعی و خارج از متن و توجه به قالب های زبانی صرفاً حفظیاتی بوده که هیچگاه به کاربرد اصولی و خلاق منتهی نشده است.

رویکرد ما در زمینه فراگیری یک زبان همان رویکرد طبیعی و اکتسابی است که موثرترین و کوتاهترین مسیر ممکن برای یادگیری زبان بوده و توسط بشر از بدو خلقت آزموده شده و موفقیت آن صد در صد قابل تضمین است.

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران در زمینه تدریس زبان رویکرد همه جانبه دارد. در این رویکرد یک نگاه همه جانبه به آموزش زبان وجود دارد، به عبارت دیگر کلیه عوامل دخیل و موثر بر فراگیری در نظر گرفته می شود. این عوامل شامل متغیرهای عاطفی، فیزیولوژیکی، ذهنی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است.

روش آموزشی دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران محتوا محور است. در روش محتوا محور فراگیری معنی دار است زیرا آموخته های قبلی همواره یادآوری شده؛ پیوندهای مستحکمی بین نکات جدید و تجربیات گذشته فراگیران ایجاد می گردد. در روش محتوا محور کسب دانش و مهارت به صورت توامان انجام می گیرد زیرا اعتقاد بر این است که همه چیز منسجم و به هم پیوسته و وابسته است؛ به عبارت دیگر در صورت بروز یک مشکل در یک جزء کل نظام آموزشی و فرآیند فراگیری تحت الشعاع قرار می گیرد.

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران با سالها تجربه در امر آموزش زبان انگلیسی، ارائه مدارک بین المللی زبان و همکاری با سازمانهای آموزشی بین المللی، افتخار برگزاری دوره ها و ارائه خدمات آموزشی متعددی را جهت ارتقاء و بهره وری علمی کلیه اقشار جامعه دارد.


محمد رضا دارابی