اخذ مجوز برگزاری آزمون های کمبریج

بر اساس توافقات به عمل آمده با دفتر منطقه ای دانشگاه کمبریج، مجوز برگزاری آزمون های کمبریج به مجتمع فنی تهران اعطا گردید.